[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.๓๓
Paperless Office พ.ศ. 2563  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๒ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงาน Work From Home ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนในระบบ My Office ให้ทราบแล้ว หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน    AMSS++   Smart Obec  
รายงานการปฏิบัติราชการประจำวันจำนวน 0 หน้า   1


แจ้งปัญหาการใช้งาน : ครูกฤษฎากร แก่นดี(085-0179797) ศน.วัชรา สามาลย์(088-5727955)