[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.๓๓
Paperless Office พ.ศ. 2563  
ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สพม.33) ได้โปรดสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า วัดไข้ ใช้เจลล้างมือ ณ จุดคัดกรอง แสกน QR Code ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน เช็คเอาท์ ทุกครั้ง หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน    AMSS++   Smart Obec  
รายงานการปฏิบัติราชการประจำวัน
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   32012001   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012001
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8590-9599
  
   32012002   โรงเรียนสิรินธร
  ผู้อำนวยการ  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
  ที่ตั้ง  360 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทรโรงเรียน  044511189, 0885565288
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-4091-1911
  
   32012003   โรงเรียนสวายวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวทองใบ ตลับทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  sawaiwitt.school@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8580-4391
  
   32012004   โรงเรียนนาดีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร สระแก้ว
  ที่ตั้ง  209 หมู่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทรโรงเรียน  044 - 069732
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0730-6846
  
ภาพสมาชิก
   32012005   โรงเรียนศรีไผทสมันต์
  ผู้อำนวยการ  นางจิดาภา บูรณ์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  stm143112@hotmail.com/supawich2520@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2856-3953
  
ภาพสมาชิก
   32012006   โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายจีระพรรณ เพียรมี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  se@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8590-9630
  
ภาพสมาชิก
   32012007   โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
  ผู้อำนวยการ  นางกนกพร สร้อยจิต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  surinpakdee2013@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0807229436
  
ภาพสมาชิก
   32012008   โรงเรียนพญารามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายไพบูรณ์ เมินขุนทด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012008
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4524-6642
  
   32012009   โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิมชัย แสนสุข
  ที่ตั้ง  300 หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  เบอร์โทรโรงเรียน  surinrach2014@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1709-5272
  
ภาพสมาชิก
   32012010   โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายคมกฤษ ยินดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012010
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9004-5696
  
ภาพสมาชิก
   32012011   โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายรุ่งราวี จำปาดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8356-3965
  
ภาพสมาชิก
   32012012   โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8590-6048
  
   32012014   โรงเรียนนาบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
   32012015   โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายตฤณ สุขนวล
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 12 บ้านก็วล ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  044-558618
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-1019-6385
  
ภาพสมาชิก
   32012016   โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายชนะศึก จินดาศรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012016
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9917-9241
  
ภาพสมาชิก
   32012017   โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสนอง มุตตะโสภา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012017
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1967-6948
  
   32012018   โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายจิตกร ผมงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  sukunya344@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1074-8390
  
ภาพสมาชิก
   32012019   โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
  ผู้อำนวยการ  นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  tmpspm33@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-3115-4981
  
   32012020   โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012020
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1976-7184
  
   32012021   โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสมา ขวัญทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012021
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5491-3453
  
   32012022   โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายแชม มุ่งดี
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
  เบอร์โทรโรงเรียน  088-5909629
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7252-9815
  
ภาพสมาชิก
   32012023   โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายชำนาญ เกตุโสระ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012023
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8982-2863
  
ภาพสมาชิก
   32012024   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  ผู้อำนวยการ  นายบุญศักดิ์ บุญจูง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  mai007_new5@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8119-6375
  
ภาพสมาชิก
   32012025   โรงเรียนแตลศิริวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพศิน บัวหุ่ง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  แตลศิริวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5104-7444
  
ภาพสมาชิก
   32012026   โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายจักรพงษ์ เจริญพร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  huayjing@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7871-3135
  
ภาพสมาชิก
   32012027   โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายนิยม สุขทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  santinee1112@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7249-9531
  
ภาพสมาชิก
   32012028   โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  จารย์วิทยาคาร
  เบอร์โทรผู้บริหาร  094-5256428
  
ภาพสมาชิก
   32012029   โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ
  ที่ตั้ง  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
  เบอร์โทรโรงเรียน  0984764839
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5304-5596
  
   32012030   โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  หนองแวงวิทยาคม
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7246-5403
  
ภาพสมาชิก
   32012031   โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  kwawyai@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6249-4114
  
ภาพสมาชิก
   32012032   โรงเรียนวังข่าพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นางสุพิชฌาย์ เทศทอง
  ที่ตั้ง  127 ม.7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  wagkha.phathana@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5195-4540
  
ภาพสมาชิก
   32012033   โรงเรียนยางวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ประเสริฐ สันทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  044060294
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1266-8476
  
   32012034   โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสมศักดิ์ บุญโต
  ที่ตั้ง  130 หมู่ 3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
  เบอร์โทรโรงเรียน  044-541096
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9844-7637
  
   32012035   โรงเรียนพนาสนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  Panasonwittaya@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1975-6462
  
ภาพสมาชิก
   32012036   โรงเรียนศรีสุขวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวจงบุญ จากภัย
  ที่ตั้ง  104 ม.4 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
  เบอร์โทรโรงเรียน  044-151608
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7261-4318
  
   32012037   โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเสงี่ยม วงค์พล
  ที่ตั้ง  261/1 หมู่ 11 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  044569334
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4962-9575
  
ภาพสมาชิก
   32012038   โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวสันต์ ปัญญาธานี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  32012038
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6261-7979
  
ภาพสมาชิก
   32012040   โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายก้องภูมิ เจริญราช
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  บึงนครประชาสรรค์
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
   32022001   โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางกชพร ธรรมวิเศษ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ชุมพลวิทยาสรรค์
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5565-3615
  
ภาพสมาชิก
   32022002   โรงเรียนเมืองบัววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  muang-bua.m@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-0289-2676
  
   32022003   โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายเทิดไทย สวัสดี
  ที่ตั้ง  144 หมู่ที่11 ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  sn795510@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-2558-5919
  
   32022004   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายพัลลภ พัวพันธุ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  sermwit2555@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-0165-4414
  
   32022005   โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายทศพร สมพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  keawpun_pop@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6249-6802
  
ภาพสมาชิก
   32022007   โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  saychon.sajj2530@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1142-2454
  
ภาพสมาชิก
   32022008   โรงเรียนช้างบุญวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสัจภาส สำราญสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ช้างบุญวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5783-0506
  
ภาพสมาชิก
   32022009   โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธีรัตม์ ใจกล้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน   tungkula2556@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0849-785814
  
   32022010   โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายสุดใจ ศรีใหญ่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  โนนแท่นพิทยาคม
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4959-1133
  
   32022011   โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายวิชิตชัย แข่งขัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ศรีปทุมพิทยาคม
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1955-9879
  
ภาพสมาชิก
   32022012   โรงเรียนรัตนบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายยรรยง วงค์คำจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  rattanaburi_school@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5613-9138
  
ภาพสมาชิก
   32022013   โรงเรียนดอนแรดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุพินทร์ พุฒตาล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  -
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-1156-4216
  
ภาพสมาชิก
   32022014   โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 14 บ้านเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  044144065
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7253-2514
  
ภาพสมาชิก
   32022015   โรงเรียนธาตุศรีนคร
  ผู้อำนวยการ  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  thatsrinakorn@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  06-2196-0799
  
ภาพสมาชิก
   32022017   โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
  ผู้อำนวยการ  นายพิทักษ์ ทวีแสง
  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 10 ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
  เบอร์โทรโรงเรียน  0898451332
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9845-1332
  
ภาพสมาชิก
   32022018   โรงเรียนหนองอียอวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาติ สุจินพรัหม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  หนองอียอวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9947-4307
  
ภาพสมาชิก
   32022019   โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสถียร พะโยธร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  หนองขุนศรีวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
   32022020   โรงเรียนสนมวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายวิชัย สาลีงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  snw190@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4824-5849
  
ภาพสมาชิก
   32022021   โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  นารายณ์คำผงวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8000-0000
  
ภาพสมาชิก
   32022022   โรงเรียนโนนเทพ
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎา สทุมรัมย์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  โนนเทพ
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7878-4878
  
ภาพสมาชิก
   32022023   โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นายเจษฎา ลาภจิตร
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ประดู่แก้วประชาสรรค์
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8706-9539
  
ภาพสมาชิก
   32032001   โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ประสาทวิทยาคา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-8511-6134
  
ภาพสมาชิก
   32032002   โรงเรียนโคกยางวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา
  ที่ตั้ง  197 หมู่ 7 บ้านผักหว้า ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
  เบอร์โทรโรงเรียน  0999879514
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-2301-5308
  
ภาพสมาชิก
   32032003   โรงเรียนตานีวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายนิเวศ ทิวทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ตานีวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5769-3753
  
   32032004   โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเกิด กองสุข
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  saikaewschool@hotmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9003-0815
  
ภาพสมาชิก
   32032005   โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นายธานินท์ ชินวงษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ทุ่งมนวิทยาคาร
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-0294-2139
  
ภาพสมาชิก
   32032006   โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  chuaploengwittaya@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0956204092
  
ภาพสมาชิก
   32032007   โรงเรียนตาเบาวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประจักษ์ เงางาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  tabaowit@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-8563-6974
  
   32032008   โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  กาบเชิงวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3350-5184
  
   32032009   โรงเรียนแนงมุดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสาโรจน์ พฤษภา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  แนงมุดวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1976-8674
  
   32032010   โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายมนัด เทศทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  โคกตะเคียนวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-5616-3222
  
   32032011   โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นางพิจิตรา คำมันตรี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ปราสาทเบงวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9626-0356
  
ภาพสมาชิก
   32032012   โรงเรียนสังขะ
  ผู้อำนวยการ  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
  ที่ตั้ง  422 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  เบอร์โทรโรงเรียน  0864555466 โทรสาร 044571126
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-1877-6849
  
ภาพสมาชิก
   32032013   โรงเรียนกระเทียมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายวายุคล จุลทัศน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ktv_2524@hotmail.co.th
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-7248-5178
  
   32032014   โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  ผู้อำนวยการ  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
  ที่ตั้ง  95 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม บ.ตาคง ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 33140
  เบอร์โทรโรงเรียน  08-3384-6776
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-3384-6776
  
ภาพสมาชิก
   32032015   โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอายุ คิดดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ขนาดมอญพิทยาคม
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-7341-4986
  
   32032016   โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
  ผู้อำนวยการ  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  soosudjai@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-9413-4886
  
   32032017   โรงเรียนพระแก้ววิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเพียว พรหมแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  npe19epn@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  0894250-105
  
ภาพสมาชิก
   32032018   โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายบุญสมชัย ฟองนวล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  เทพอุดมวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  00-0000-0000
  
ภาพสมาชิก
   32032019   โรงเรียนบัวเชดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  บัวเชดวิทยา
  เบอร์โทรผู้บริหาร  09-4804-2994
  
ภาพสมาชิก
   32032020   โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
  ผู้อำนวยการ  นายขันติ จารัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-5766-7373
  
   32032021   โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธรรมนูญ มีเสนา
  ที่ตั้ง  101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
  เบอร์โทรโรงเรียน  04263.84@gmail.com
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-4834-3441
  
ภาพสมาชิก
   32032022   โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
  ผู้อำนวยการ  นายสุพิน บุญเยี่ยม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทรโรงเรียน  ศรีณรงค์พิทยาลัย
  เบอร์โทรผู้บริหาร  08-6247-0664
  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


แจ้งปัญหาการใช้งาน : ครูกฤษฎากร แก่นดี(085-0179797) ศน.วัชรา สามาลย์(088-5727955)