วันที่   3   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2563  30  นางสาวพัชรา เพ็ชรดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - เตรียมการประเมิน ITA  30  นายนคร เจือจันทร์