วันที่   1   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์