วันที่   16   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำคำขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการที่มีอายุครบหกปีบริบูรณ์พ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2563  120  นางสาวพิมพ์ชนก ฤกษ์ทายี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference  7  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุพนักงานราชการ จำนวน 14 ราย  20  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน