วันที่   7   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - - อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ (Covid – ๑๙) และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปี ๒๕๖๓  54  นายวรวิทย์ วุฒิยา