วันที่   9   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะทำงาน TPS MODEL  12  นางจุไรภรณ์ สิริไสย