วันที่   14   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน กลุ่มกฎหมายและคดี  5  นางสาวพัชรา เพ็ชรดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมสหวิทยาเขต 3  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  30  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์