วันที่   20   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563  30  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง