วันที่   18   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - จัดนิทรรศการ เตรียมประเมิน OBEC AWARDS  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์