วันที่   23   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การจัดทำสื่อประกอบการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ประจำปี 2562  6  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  10  นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์