วันที่   30   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - คณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง