วันที่   31   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เรื่อง การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  41  นางพชรพรรณ ด่านวิไล
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมการแข่งขันฟุตบอลลีค  15  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์