วันที่   9   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การคัดเลือก Clip VDO " เลือก ลด ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ สู่New Norma l"  15  นางณัฐกานต์ ปีแหล่
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การกลั่นกรองผลงานเพื่อคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง