วันที่   2   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การคัดเลือก Clip VDO "เลือก ลด ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ New Noemal"  15  นางณัฐกานต์ ปีแหล่