วันที่   19   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2563  100  นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  100  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์