วันที่   13   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  100  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  100  นายวัชรา สามาลย์