วันที่   8   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพนักขายออนไลน์ในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สพม. 33  180  นายสดใส กาพย์กลอน