วันที่   11   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - การคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง