วันที่   1   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  20  นางสาววราภรณ์ โด่งดัง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมประเมินตัวชี้วัดผลการ รับย้าย รับโอน 38 ค.(2)  13  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 (1 ต.ค.63)  100  นางสาววราภรณ์ โด่งดัง