วันที่   12   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกคุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  150  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-12.00   - การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  100  นายวัชรา สามาลย์