วันที่   22   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - อบรมทักษะวิชาชีพธุรกิจการค้าออนไลน์ ให้ครูแนะแนว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  150  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30  นายนคร เจือจันทร์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขต 4 จอมสุรินทร์  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี