วันที่   30   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เลี้ยงขอบคุณบุคลากรในสำนักงานเขตฯ และแขกผู้มีเกียรติเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  80  นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง