วันที่   18   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในศตวรรษที่21  100  นายดนัย คำผุย
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมชมรมข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  22  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์