วันที่   15   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  70  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์  10  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์