วันที่   25   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำสารสนเทศรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี ๒๕๖๓  70  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 10 อัตรา  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมจัดทำคะแนนย้าย ผู้บริหาร  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - รายงานตัวพนักงานราชการ  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน