วันที่   31   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเล่มรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ การประเมิน ตามเกณฑ์OBECQA ระดับ ScQAโรงเรียนมาตรฐานสากล  70  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสือมัลติมีเดีย  100  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์