วันที่   16   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การพิจารณาคัดเลือกรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  15  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง