วันที่   24   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำคะแนนย้าย ผู้บริหาร  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - โครงการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ของสถานศึกษาและ การพัฒนาสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ประจำปี ๒๕๖3  40  นางนุษย์นภา พิทยารักษ์