วันที่   3   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการพอเพียง  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์