วันที่   4   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมพอเพียง  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์