วันที่   1   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โครงการโรงเรียนสุจริต  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์