วันที่   11   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสือมัลติมีเดีย  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลตีมีเดีย หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์