วันที่   23   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมศึกษานิเทศก์  14  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุม คณะอนุยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบ การทุจริต จังหวัดสุรินทร์  45  นายนคร เจือจันทร์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลข้าราชการครู  12  นายนคร เจือจันทร์