วันที่   28   กันยายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน  12  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์e-GPงบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  30  นางสาวพิรญาณ์ ฆารไสว