วันที่   1   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำคะแนนย้าย ผอ.รร.  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  15  นางจิรานุช แสนดี