วันที่   5   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - โรงเรียนในสังกัดและสหวิทยาเขตส่งโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563)  100  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2563  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน