วันที่   7   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - จัดทำคะแนนย้ายครู ผู้บริหาร  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - การคัดเลือกโครงงานคุณธรรม“ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา”เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัยสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  18  นางสาวธนาวดี พระเมเด