วันที่   28   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม.33  30  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - ระบบดูแล  10  นายสิรวิชญ์ แสนดี