วันที่   9   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลจิตอาสา 904 ในสถานศึกษา เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  340  นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบูรณาการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  25  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1ต.ค.63)  15  นางจิรานุช แสนดี