วันที่   6   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำคะแนนย้ายผู้บริหาร  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน