วันที่   8   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  14  นางจุไรภรณ์ สิริไสย