วันที่   29   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2563  170  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - กิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2563 (แยกกลุ่มจาก คชาธาร มาอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ชั้น3)  80  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การประเมินรางวัลคุรุสภา  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี