วันที่   30   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2563  100  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น