วันที่   24   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  150  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสือมัลติมีเดียและการขยายผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  170  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์