วันที่   20   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 13.00-16.30   - พิจารณาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ  15  นายสิรวิชญ์ แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  62  นายวัชรา สามาลย์