วันที่   11   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  25  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์  50  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรับมอบนโยบาย และวางแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งว่าง  8  นางสาววราภรณ์ โด่งดัง