วันที่   27   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุมเตรียมงานคณะทำงานการประเมินคุรุสภา  35  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมประเมินรางวัลคุรุสภา  15  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี