วันที่   2   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  50  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.29  80  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - เตรียมการประเมินรางวัลคุรุสภา  30  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี