วันที่   3   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เตรียมประเมินรางวัลคุรุสภา  30  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี